Traditional preservatives

Phenoxyethanol, ethylhexylglycerin

Blog